Release notes

🚀 Aktuální verze PPC Robota nasazena:

Poslední novinky v nástroji

 • VylepšenĂ­ porovnávánĂ­ bez diakritiky pĹ™i vyluÄŤovánĂ­ v DSA kampanĂ­ch.
 • PĹ™idána historie do Sklik Auditoru - v reportu lze nynĂ­ sledovat historickĂ˝ vĂ˝voj skĂłre kampanĂ­, účtĹŻ i celĂ©ho reportu.
 • ZrcadlenĂ­ produktovĂ˝ch DSA do Skliku je funkÄŤnĂ­ i v případÄ›, Ĺľe jsou v XML feedu uvedeny adresy na nezabezpeÄŤenĂ©m protokolu HTTP, kterĂ© jsou ale na webu pĹ™esmÄ›rovány na zabezpeÄŤenĂ˝ protokol HTTPS.
 • OšetĹ™enĂ­ nÄ›kolika problĂ©mĹŻ s nevalidnĂ­mi XML feedy v DSA generátoru.

Funkce v přípravě

 • MoĹľnost naÄŤĂ­tat produkty pro DSA kampanÄ› z Google Merchant účtu. Funkcionalita je v internĂ­m testovánĂ­.
 • ZrcadlenĂ­ libovolnĂ˝ch DSA kampanĂ­ z Google Ads do Skliku. Funkcionalita je v internĂ­m testovánĂ­.
 • Kontrola stavu Google Merchant účtu: sledovánĂ­ poÄŤtu zamĂ­tnutĂ˝ch produktĹŻ a celkovĂ©ho poÄŤtu platnĂ˝ch produktĹŻ a upozornÄ›nĂ­ pĹ™i vĂ˝znamnĂ˝ch zmÄ›nách. Funkcionalita je v internĂ­m beta testovánĂ­.
 • ZrcadlenĂ­ rozšířenĂ­ o podstránky z Google Ads do Skliku.
 • Další rozšířenĂ­ a opravy zrcadlenĂ­ vyhledávacĂ­ch kampanĂ­ z Google Ads do Skliku.

Předchozí změny

2021
2020
2019
2018

Q2/2021

 • Sklik Bidding - dostupnĂ© všem uĹľivatelĹŻm, moĹľnost vybrat, zda cĂ­lit na PNO ÄŤi CPA.
 • MoĹľnost naÄŤĂ­tánĂ­ produktĹŻ pro DSA kampanÄ› z Google Merchant účtu - lze si vybrat, zda naÄŤĂ­tat přímo z XML feedu, ÄŤi z Google Merchant.
 • Google Ads Shopping Report rozšířen o data názvy produktĹŻ a stavy v Google Merchantu (je-li k dispozici) a o pĹ™ehled vĂ˝konu všech shopping kampanĂ­ po tĂ˝dnech.

Q1/2021

 • OpakovanĂ© strhávánĂ­ platby kartou v případÄ›, Ĺľe je prvnĂ­ platba neĂşspěšná.

Q4/2020

 • VylepšenĂ­ porovnávánĂ­ bez diakritiky pĹ™i vyluÄŤovánĂ­ v DSA kampanĂ­ch.
 • PĹ™idána historie do Sklik Auditoru - v reportu lze nynĂ­ sledovat historickĂ˝ vĂ˝voj skĂłre kampanĂ­, účtĹŻ i celĂ©ho reportu.
 • ZrcadlenĂ­ produktovĂ˝ch DSA do Skliku je funkÄŤnĂ­ i v případÄ›, Ĺľe jsou v XML feedu uvedeny adresy na nezabezpeÄŤenĂ©m protokolu HTTP, kterĂ© jsou ale na webu pĹ™esmÄ›rovány na zabezpeÄŤenĂ˝ protokol HTTPS.
 • OšetĹ™enĂ­ nÄ›kolika problĂ©mĹŻ s nevalidnĂ­mi XML feedy v DSA generátoru.

Q3/2020

 • Opravy zpracovánĂ­ feedĹŻ v generátoru DSA kampanĂ­.
 • Integrace s novou verzĂ­ Google Ads API.
 • Drobná vylepšenĂ­ komunikace s Sklik API a zlepšenĂ­ stability reportingu.
 • MoĹľnost porovnávánĂ­ bez diakritiky pĹ™i vyluÄŤovánĂ­ v DSA kampanĂ­ch.
 • OpakovánĂ­ operacĂ­ pĹ™i nedostupnosti Google Ads API a lepší ošetĹ™enĂ­ stahovánĂ­ dat z účtĹŻ, kterĂ© nemajĂ­ žádná zobrazenĂ­. VĂ˝sledkem by mÄ›la bĂ˝t vyšší spolehlivost generátoru DSA kampanĂ­ i všech reportĹŻ stahujĂ­cĂ­ch data z Google Ads.
 • VylepšenĂ­ zpracovánĂ­ Google Merchant XML feedĹŻ v generátoru DSA kampanĂ­: ošetĹ™enĂ­ neplatnĂ˝ch znakĹŻ v URL adresách, správnĂ© zpracovánĂ­ produktĹŻ bez znaÄŤky.
 • Další drobná vylepšenĂ­ stability reportingu.

Q2/2020

 • V Sklik Auditoru lze nastavit vlastnĂ­ sledovanĂ© obdobĂ­. VĂ˝chozĂ­ hodnotou je 30 dnĂ­.
 • Opravy chyb v Sklik Auditoru: kampanÄ›, kterĂ© mÄ›ly zobrazenĂ­, ale nemÄ›ly žádnĂ© konverze, zpĹŻsobovaly nÄ›kolik chyb ve vĂ˝poÄŤtech.
 • Opravena chyba s naÄŤĂ­tánĂ­m metrik odhadu ztracenĂ˝ch zobrazenĂ­/proklikĹŻ/konverzĂ­ v Google Ads MCC Reportu - tyto metriky dříve zpĹŻsobovaly, Ĺľe pro kaĹľdĂ˝ účet bylo v reportu nÄ›kolik řádkĹŻ.
 • Oprava DUZP ve vystavenĂ˝ch fakturách - pĹ™i pozdnĂ­ch platbách se v nÄ›kterĂ˝ch případech mohlo bĂ˝t DUZP v jiĹľ účetnÄ› uzavĹ™enĂ©m mÄ›sĂ­ci.
 • MoĹľnost nastavenĂ­ platby kartou prostĹ™ednictvĂ­m GoPay.
 • PĹ™idána ÄŤeská verze rozhranĂ­ (prozatĂ­m bez ÄŤeskĂ˝ch názvĹŻ metrik). Pokud máte nastavenou angliÄŤtinu, mĹŻĹľete si jazyk pĹ™epnout v Settings > Regional settings > Locale.
 • V DSA kampanĂ­ch lze nastavit vyluÄŤovánĂ­ pouze dotazĹŻ, kterĂ© neobsahujĂ­ žádnou znaÄŤku.
 • V DSA kampanĂ­ch lze vynechat domĂ©nu e-shopu - pouĹľije se domĂ©na prvnĂ­ho produktu ve feedu.
 • Opravena chyba zrcadlenĂ­ DSA kampanĂ­ do Skliku: zrcadlenĂ­ neprobĂ­halo, pokud bylo vypnutĂ© automatickĂ© vyluÄŤovánĂ­.
 • Opraven formát mÄ›ny v Sklik MCC Reportu - v Google Sheets se mÄ›na vĹľdy naformátuje v KÄŤ, nikoliv podle nastavenĂ­ Google Sheets.
 • NovĂ˝ custom report: Bannery v Skliku.
 • Upraven popis pravidel a bodĹŻ v Sklik auditoru. Popis bodovánĂ­ je nynĂ­ pĹ™ehlednÄ›jší a bylo opraveno nÄ›kolik chyb.
 • VylepšenĂ­ zpracovánĂ­ feedĹŻ v generátoru DSA kampanĂ­. NynĂ­ se i zpracovávajĂ­ i feedy neodpovĂ­dajĂ­cĂ­ specifikaci, kterĂ© majĂ­ atributy v chybnĂ˝ch XML namespaces ÄŤi zcela bez nich. DoplnÄ›na podpora pro komprimovanĂ© XML feedy (ZIP, GZip, BZip2) a zlepšena detekce kĂłdovánĂ­.
 • MoĹľnost vĂ˝bÄ›ru vlastnĂ­ho ÄŤasovĂ©ho rozsahu u vÄ›tšiny reportĹŻ. Pozor, v případÄ› opakovanĂ˝ch reportĹŻ se rozsah nebude pĹ™epoÄŤĂ­távat a pĹ™i kaĹľdĂ© aktualizaci se pouĹľije stejnĂ˝ ÄŤasovĂ˝ Ăşsek.

Q1/2020

 • NovĂ˝ report: Image Ads v Google Ads. Report obsahuje pĹ™ehled všech bannerĹŻ v Google Ads a jejich vĂ˝konu.
 • Oprava formátovánĂ­ a Ĺ™azenĂ­ datumĹŻ v Sklik Custom reportech.
 • UzavĹ™ená betaverze zrcadlenĂ­ produktovĂ˝ch DSA kampanĂ­ z Google Ads do Skliku.
 • Oprava stahovánĂ­ reportĹŻ z Skliku, pokud v nich jsou video reklamy.
 • Generátor produktovĂ˝ch DSA v Google Ads dostupnĂ˝ pro všechny uĹľivatele.
 • PĹ™enášenĂ­ cĂ­lĹŻ na Ăşrovni klienta ÄŤi platformy i do MCC reportĹŻ.

Q4/2019

 • Opravy zpracovánĂ­ feedĹŻ a aktualizacĂ­ produktovĂ˝ch DSA.
 • UzavĹ™ená betaverze generovánĂ­ produktovĂ˝ch DSA kampanĂ­ v Google Ads z feedu pro Google Merchant.
 • VylepšenĂ­ hlášek o chybách z Google Ads.
 • Opravy v Search Terms Reportu a další drobnĂ© opravy.

Q3/2019

 • NovĂ˝ report: Search Terms Report. Tento report poskytuje pĹ™ehled nad vyhledávacĂ­mi dotazy napříč celĂ˝m účtem a agreguje statistiky pro jednotlivá slova a bigramy slov.
 • PĹ™idána sekce klientĹŻ, kde lze nadefinovat klienty a jejich cĂ­le a budgety. Ke kaĹľdĂ©mu klientovi lze pĹ™idat účty z rĹŻznĂ˝ch reklamnĂ­ch platforem.
 • Opravy chyb v Sklik Auditoru, drobná vylepšenĂ­.
 • Opravy chyb v MCC reportech.
 • Do AdWords Custom Reportu pĹ™idána moĹľnost stáhnout report Landing Pages.

Q2/2019

 • Vydán PPC Robot 1.0, zveĹ™ejnÄ›n cenĂ­k a spuštÄ›no objednávánĂ­ pĹ™edplatnĂ©ho.
 • PĹ™idána moĹľnost automatickĂ©ho spuštÄ›nĂ­ reportĹŻ po jejich vytvoĹ™enĂ­ ÄŤi ĂşpravÄ›.
 • Redukce potĹ™ebnĂ˝ch oprávnÄ›nĂ­: PPC Robot nynĂ­ nepotĹ™ebuje oprávnÄ›nĂ­ ke ÄŤtenĂ­ metadat z Google Drive ani kompletnĂ­ přístup ke sluĹľbÄ› Google Sheets. V dĹŻsledku tĂ©to redukce však PPC Robot nebránĂ­ vytvářenĂ­ souborĹŻ ÄŤi sloĹľek se stejnĂ˝m jmĂ©nem.
 • Do MCC reportu pĹ™idán pĹ™ehled vĂ˝konu kampanĂ­ podle jejich typu.
 • Report modifikátorĹŻ v Google Ads doplnÄ›n o podrobnĂ˝ pĹ™ehled vĂ˝konu dle zařízenĂ­.
 • NovĂ˝ report: vĂ˝kon kampanĂ­ pro Google Data Studio.
 • Nová funkcionalita v kontrole URL adres: kontrola parametrĹŻ automatickĂ©ho znaÄŤkovánĂ­ (Auto Tagging).
 • Opravy chyb ve zpracovánĂ­ dat z Sklik API.
 • NovĂ˝ report: prvnĂ­ verze Sklik Auditoru.
 • NovĂ˝ report: report modifikátorĹŻ dle zařízenĂ­ v AdWords.
 • Nová funkcionalita v kontrole URL adres: ověřenĂ­, zda adresy v účtu používajĂ­ protokol HTTPS. Tato funkce je uĹľiteÄŤná po migracĂ­ch webu na HTTPS.
 • Optimalizace a lepší ošetĹ™enĂ­ chyb z Skliku a AdWords.

Q1/2019

 • Aktualizace Quality Score reportu: novĂ˝ list s ÄŤetnostĂ­ vĂ˝skytu jednotlivĂ˝ch hodnot Quality Score. 
 • OdstranÄ›na moĹľnost spouštÄ›nĂ­ reportu v hodinovĂ˝ch intervalech.
 • PĹ™idána moĹľnost nastavenĂ­ Ĺ™azenĂ­ v reportu AdWords Quality Score.
 • PĹ™i odstranÄ›nĂ­ reportu je moĹľnost vymazat i soubor z Google Drive.
 • MoĹľnost vypnout automatickĂ© spouštÄ›nĂ­ reportĹŻ.
 • NovĂ˝ report: AdWords Quality Score.
 • V AdWords MCC Report se zobrazuje správnÄ› mÄ›na danĂ©ho účtu.

Q4/2018

 • ZobrazovánĂ­ naformátovanĂ˝ch textĹŻ reklam ve vĂ˝stupech URL Check reportĹŻ.
 • NovĂ˝ report: AdWords Shopping Audit.
 • PĹ™idány metriky obsahujĂ­cĂ­ rozdĂ­l dvou ÄŤasovĂ˝ch obdobĂ­ pro Sklik: tento vs. minulĂ˝ mÄ›sĂ­c, aktuálnĂ­ mÄ›sĂ­c tento vs. minulĂ˝ rok, poslednĂ­ch 30 dnĂ­ tento vs. minulĂ˝ rok.
 • PĹ™idány sparklines a trendy pro Sklik.
 • MoĹľnost nastavenĂ­ cĂ­lovĂ©ho CPA pro jednotlivĂ© účty. CPA se pouĹľije pro automatickĂ© podmĂ­nÄ›nĂ© formátovánĂ­ v MCC Reportech.
 • PĹ™idány metriky za urÄŤitĂ© ÄŤasovĂ© obdobĂ­ pro Sklik.
 • PĹ™idány metriky obsahujĂ­cĂ­ rozdĂ­l dvou ÄŤasovĂ˝ch obdobĂ­ pro AdWords: tento vs. minulĂ˝ mÄ›sĂ­c, aktuálnĂ­ mÄ›sĂ­c tento vs. minulĂ˝ rok, poslednĂ­ch 30 dnĂ­ tento vs. minulĂ˝ rok.
 • ZpřístupnÄ›nĂ­ stavu peněženky v Skliku v novĂ©m sloupci. Tento sloupec lze použít v MCC Reportu.

Q3/2018

 • Podpora Expandend Ads v AdWords.
 • NovĂ˝ report: Sklik Sitelinks.
 • NovĂ˝ Report: Sklik A/B/N Ad Test.
 • PĹ™idána moĹľnost filtrace reportĹŻ podle jejich stavu.
 • PĹ™idán atribut s naformátovanĂ˝m textem Sklik reklamy.
 • NovĂ˝ report: Sklik MCC.
 • Optimalizace rozhranĂ­ pro účty s velkĂ˝m poÄŤtem klientskĂ˝ch účtĹŻ (tisĂ­ce).
 • KompletnĂ­ migrace do Google Cloud. ZvýšenĂ­ rychlosti i stability.
 • PĹ™idána moĹľnost pozastavit spouštÄ›nĂ­ reportĹŻ.

Q2/2018

 • MoĹľnost filtrovat AdWords kampanÄ›/sestavy/klĂ­ÄŤová slova... dle štĂ­tkĹŻ.
 • UkládánĂ­ souborĹŻ reportĹŻ v Google Drive ve stejnĂ© adresářovĂ© struktuĹ™e, v jakĂ© jsou uloĹľeny v rozhranĂ­.
 • PĹ™edÄ›lánĂ­ notifikaÄŤnĂ­ho centra: zobrazenĂ­ ve formÄ› souvislĂ©ho pĹ™ehledu událostĂ­ (pĹŻvodnÄ› stránkováno po dnech).
 • NovĂ˝ report: AdWords A/B/N Ad Test.
 • PĹ™idána podpora vlastnĂ­ch notifikacĂ­ v AdWords MCC Reportu.
 • VĂ˝znamnĂ© urychlenĂ­ a upĹ™esnÄ›nĂ­ ve vyhledávánĂ­ sloupeÄŤkĹŻ v rozhranĂ­ - novÄ› staÄŤĂ­ zadávat pouze počáteÄŤnĂ­ pĂ­smena v názvech: "7 d c r a" najde metriku "All Conversion Rate 7 days".
 • PĹ™idány sloupce pro sparklines a trendy v AdWords.

Q1/2018

 • NovĂ˝ report: AdWords MCC Report.
 • PĹ™idána moĹľnost nastavit zasĂ­lánĂ­ notifikacĂ­ e-mailem.
 • MoĹľnost zahrnout řádky kampanĂ­/sestav/klĂ­ÄŤovĂ˝ch slov... s nulovĂ˝m poÄŤtem zobrazenĂ­ v AdWords reportech.
 • PĹ™idán sloupec s naformátovanĂ˝m textem reklamy/banneru v AdWords.
 • Redesign vĂ˝pisu reportĹŻ, pĹ™idána moĹľnost filtrace, vytvářenĂ­ sloĹľek a pĹ™esouvánĂ­ reportĹŻ.
Líbí se ti PPC Robot? Nebuď hamoun a poděl se s přáteli!

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš na měsíc vyzkoušet trial verzi zdarma.
Poradíme vám
© 2020 PPC-Robot.net
Made with ❤️ Lynt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram